ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚ ਜਾਣ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅ ਜੀ ਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਟ ਕੱਪਲ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ ਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉ ਮ ਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾ ਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱ ਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖ ਰੀ ਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਨਾ ਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅੱਸੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿ ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ।