ਇਸ ਜਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤਰਸ ਵਜਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ!

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਸਾਹਿਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਲ ੜ ਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈ ਟ ਲ ਕਰਨਾ ਚੁਹੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਇਕ ਅ ਜਿ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਥੇ ਕੁੜੀਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਸੀਆ ਹੁੰ ਦੀ ਆ ਜਾ ਹਨ।


ਜਿਸ ਜਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਨੋ ਇ ਡਾ ਡੋ ਕੋਰਡੀਰੀਓ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਇਰ ਪਿੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔ ਰ ਤਾ ਪਹਾੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋ ਬ ਹੁ ਤੀ ਆ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿ ਆ ਰ ਨਹੀ ਹੈ।

ਕੁੜੀਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੇ ਨਹੀ ਲੈ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਸੀ ਬ੍ਰਾ ਜ਼ੀ ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਿਆ ਦੀ ਨਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰਡੀਰੋ ਹੈ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁੰ ਡਿ ਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੁੜੀਆ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਉਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾ ਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁ ੜੀ ਆ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆ ਹਨ।


ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆ ਇ ਕੱ ਲੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਈ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਦੀਆ ਪਹਾੜੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆ ਪ ਹਾ ੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਸਬੇ ਨੋਵਾ ਨੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕੁ ੜੀ ਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੜੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਪ ਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆ।