ਅੰਜਲੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ !

ਦੋਸਤੋ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮ ਸ਼ ਹੂ ਰ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ ਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਰ ਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱ ਲੀ ਹੀ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡੱਬੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿ ਹ ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਨਿਭਾ ਰਿ ਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਦੀ ਆਦਤ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਡਿਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖ ਰਾ ਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਮਾਧੁਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਕੁ ੜੀ ਸੋਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐ ਕ ਟਿੰ ਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਚੱਬਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ ਦ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਲ ਸਵਾਰ ਬੀਬੀ ਆਦਤ ਹੈ।