700 ਸਾਲ ਤੋ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਕੇ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆ ਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ ਰ ਫੀ ਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿ ਲੀ ਆਂ ਸਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰ ਗ ਸ ੜਿ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੰ ਗ ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਕਿ ਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਦੱ ਸਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੀ ਗ ਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ

ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁ ਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।