ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਜੋਗੇ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ !

ਦੋਸ ਤੋ ਇੰ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾ ਜਧਾਨੀ ਲੰ ਡਨ ਦੁ ਨੀਆਂ ਦੇ ਨ ਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਬਿੰ ਦੂ ਹੈ। ਲੰ ਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਿ ਟਿਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾ ਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕ ਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂ ਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱ ਬਦਾ। ਹਾ ਲਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿ ਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰ ਥਿ ਕ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵ ਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਖੂਬ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਟੂ ਰਿ ਸ ਟ ਘੁੰ ਮਣ ਆ ਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਸਤੋ ਲੰ ਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਤਰ ਭਾ ਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਭਾ ਰ ਤੀ ਰੈਸ ਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਂਜ ਤੋਂ ਇੰਗ ਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਲਾ ਵਾ ਵੀ 300 ਭਾ ਸ਼ਾ ਵਾਂ ਇਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁ ਰਾ ਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੰ ਡ ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸ ਥਿ ਤ ਹੈ। ਲੰ ਡ ਨ ਵਿੱਚ ਕਾ ਨੂੰ ਨ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝ ਗ ੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਮ ਹਿੰ ਗਾ ਪੈ ਲ ਸ ਹੈ ਜਿ ਸਦਾ ਦੀ ਕੀ ਮਤ ਕਰੋ ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਲੰ ਡ ਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਸ ਦੇ ਦੌ ਰਾ ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬ ਸੂਰਤ ਸ ਜਾ ਇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਇਥੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੁੰ ਮ ਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅ ਜਿ ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ visit ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁ ਰਾ ਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਘੁੰ ਮਣ ਆ ਉਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਇ ਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਝੂ ਲਾ ਬ ਹੁ ਤ ਉੱ ਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱ ਕਰ ਪੂਰਾ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰ ਡ ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਖੂਬ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਪ ਣੀ ਇਕ ਅਲੱ ਗ ਪਹਿ ਚਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ|

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |