ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ !

ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਸ ਬ ਕ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿ ਹੀਆਂ ਹੀ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਂ ਵਾਰੇ ਜਿ ਕ ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬ ਹੁ ਤ ਤੇਜ਼ ਰ ਫ ਤਾ ਰ ਵਿੱਚ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਡ ਸਿ ਗ ਨ ਲ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕੀ।

ਜਿਸ ਕਾ ਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਦੋਸਤੋ ਜੇੇ ਕਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੈੱ ਡ ਸਿਗ ਨਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿ ਰਾ ਸ ਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰ ਮਣ ਗਿਆ। ਬਰਫ ਕਾ ਰ ਣ ਤਿਲ ਕਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਾ ਲ ਕ ਉ ਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਉਣ ਦੀ ਬ ਜਾਏ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱ ਗ ਪਿਆ।

ਉਸਤੇ ਹੱ ਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇ ਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਮਾ ਲ ਕ ਵੀਡੀ ਓ ਬਣਾ ਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਡਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਹੱ ਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇ ਇੱ ਜ ਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੈਬਰ ਗਿਨੀ ਕਾ ਰ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਆ ਪ ਣੇ ਆ ਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਦਾ ਮੰਨੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਮ ਝਣ ਲੱ ਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।

ਉਸਨੇ ਆਪ ਣੇ ਦੋ ਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੀ ਓ ਬਣਾ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਜ਼ ਰਫ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਦੋ ਸ ਤ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਪ ਰ ਉ ਸ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ ਹੁ ਤ ਤੇ ਜ਼ ਰ ਫ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਇ ਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ।ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉ ਡਾ ਉਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ ਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮ ਜ਼ਾ ਕ ਨਹੀ ਉਡਾ ਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।