ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨਹਾ ਰਹੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਮਨਾਕ ਕਾਰਾ !

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋ ਰੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖ਼ ਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ ਹੁ ਤ ਤੇ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੈੱ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸੌ ਛੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿ ਆਹ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਉਸ ਤਾਦ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਇਨ ਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿ ਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿ ਦੇ ਸ਼ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇ ਕੱ ਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ ਵਾਤੀ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾ ਹ ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉ ਸ ਦਾ ਬਲਾ ਊਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾ ਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ ਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਆ ਰਥੀ ਨੂੰ ਰੰ ਗੇ ਹੱ ਥੀ ਫ ੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਅ ਜਿ ਹਾ ਕੁੱ ਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕ ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਘਿ ਣੌਨੀ ਹ ਰ ਕ ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾ ਅ ਦ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਆ ਪਣੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾ ਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿ ਦੇ ਸ਼ ਬੁਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ ਹੁ ਰਾ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰ ਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾ ਰ ਬੁ ਰੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਬੁ ਰਾ ਨਤੀ ਜਾ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇ ਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ| ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਵ ਨ ਸ਼ੈ ਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |