ਵਿਆਹ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਪੈ੍ਗਨੈਂਟ ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਕੁ ੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪੂ ਨ ਮ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾ ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬ ਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉ ਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕ ਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕ ਰਾ ਵੇ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁ ੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੀ ਆ ਪ ਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਖਾ ਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨਹਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹ ਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਫੋ ਟੋ ਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬ ਲੈ ਕ ਮੇਲ ਕ ਰ ਦਾ ਸੀ


ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ ਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲ ੜ ਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਈ ਹੈ।


ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ।