ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾ ਣਕਾਰੀ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ ਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿ ਮਾਰ ਕ ਰਨ ਲਈ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸੰ ਸਾ ਰ ਵਿੱਚ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖ ਤ ਰ ਨਾ ਕ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇ ਹੱਦ ਖ਼ ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆ ਬਾ ਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ ਤ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿ ਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿ ਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰ ਸਾ ਰ ਵਿੱਚ ਦ ਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਰੋਨਾਵਾ ਇ ਰਸ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿ ਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰ ਵ ਰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਰਨ ਅਣ ਆਈ ਮੌਤ ਮ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬ ਚਾ ਅ ਲਈ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਉ ਪਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿ ਮ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਐਮਰ ਜੈਂਸੀ ਇਸ ਤੇਮਾਲ ਕ ਰ ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈ ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕ ਸੀਨ ਨਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕ ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿ ਹਤ ਮੰਤ ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮ ਜ਼ੋਰ ਵਰ ਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ ਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾ ਰਨ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰ ਮਾਣ ਉ ਪਰ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਧਿ ਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕ ਸੀਨ ਕੰਪ ਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰ ਮਾਤਾ ਕੰਪ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉ ਮੀਦ ਜ ਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪ ਲਾਈ ਸੀਮਤ ਮਾ ਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕ ੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿ ਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿ ਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀ ਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |

ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇ ਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨ ਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |