ਇਹ ਕਰ ਨਾ ਜ ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮ ਜਬੂਰੀ !

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿ ਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਲ ੜ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ ਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਰਨ ਅੰ ਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਪ ਣੀ ਮਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ ਲਾਹਾਂ ਵੀ ਘਾ ਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘ ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁ ਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅ ਸ ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱ ਟ ਦਿ ਮਾਗ ਵਾਲੀ ਲ ੜ ਕੀ ਦਾ ਵਿ ਆ ਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉ ਲਟੇ ਪੁ ਲਟੇ ਜਿ ਹੇ ਕੰ ਮ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਕਾ ਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬ ਹੁ ਤ ਤੰ ਗ ਸਨ ਪ ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇੰ ਟ ਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰ ਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕ ਰਨੀ ਘੱ ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰ ਮ ਕਹਿਣੋਂ ਉਹ ਉ ਸ ਦਾ ਉ ਲਟਾ ਹੀ ਕਰੇ।

ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉ ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾ ਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸ ਮ ਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱ ਗ ਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘਾ ਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿ ਰ ਆ ਪਣੇ ਘ ਰ ਵਾ ਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁ ਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇ ਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨ ਵਾਦ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀ ਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |

ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚ ਜ ਰੂਰਤ ਤੇ ਮ ਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀ ਜਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬਾ ਦ ਚ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ|