ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਦੇ ਇਹ ਰਾ ਜ ਜਾਣਨੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਬ ਹੁ ਤ ਜਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ ਰੀਰ ਦਾ ਹ ਰ ਅੰ ਗ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧੁੰ ਨੀ ਦੇ ਵੱ ਲ ਲੋਕ ਘੱ ਟ ਹੀ ਧਿ ਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਨੂੰ ਸ ਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦ ਨ ਸ਼ੀਲ ਹਿੱ ਸਾ ਸਮ ਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੈ ਕ ਸ ਅ ਪੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਨਾ ਜੋ ੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਔਰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਧੁੰ ਨੀ ਨੂੰ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਉ ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱ ਦਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣ ਜਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇ ਵ ਲ ਸੈ ਕ ਸ ਅ ਪੀਲ ਦੀ ਨਿ ਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ ਲ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਾ ਜ ਵੀ ਖੋ ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਉਸਦੇ ਸ੍ਭੁ ਆਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ ਹੁ ਤ ਕੁੱਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਅ ਕਾ ਰ ਸਿ ਹਤ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇ ਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰੋਜ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧੁੰਨੀਂ ਦਾ ਆ ਕਾਰ । ਖੜੀ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬ ਹੁ ਤ ਹਿੰ ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁ ਭਾਅ ਨਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਉਹ ਕੰ ਮ ਵਿਚ ਸਾ ਫ਼ ਸ ਫਾਈ ਪ ਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ਨ ਮੁਤਾ ਬਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁ ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿ ਸਾ ਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁ ਕਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬ ਹੁ ਤ ਪਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬ ਹੁ ਤ ਇਮਾ ਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾ ਨ ਦਾ ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਯ ਕੀ ਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵਨ ਆ ਸਾ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਗੋ ਲ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁ ਭਾ ਅ ਵਿਚ ਬ ਹੁ ਤ ਸ ਰਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿ ਹਤ ਜਿਆ ਦਾ ਤਰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਚ-ਵਿ ਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸ ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾ ਫ਼ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੰ ਨੀ ਪੇ ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅ ਲੱ ਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਚੀਤ ਦੇ ਮਾ ਮ ਲੇ ਵਿਚ ਬ ਹੁ ਤ ਤੇ ਜ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂ ਡ ਬ ਹੁ ਤ ਜ ਲਦੀ ਬ ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬ ਹੁ ਤ ਪ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁ ਚੀ ਰੱਖ ਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਹਾੱਰਿਜਾੱਨਟਲ ਅ ਕਾ ਰ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋ ੜੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾ ਰਿਆਂ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨ ਜ ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁ ਭਾ ਅ ਵਿਚ ਬ ਹੁ ਤ ਚੰ ਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿ ਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ ਰੀ ਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇ ਹੱਦ ਭੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂ ਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬ ਹੁ ਤ ਖਿ ਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਿ ਆਦਾ ਸੇਂਸੀ ਟਿਵ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁ ਭਾਅ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਿ ਜਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ ਸੰ ਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਖ ਵੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ । ਉਹ ਜੀ ਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਪੂਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਾ ਹ ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾ ਕਦੀ ਹੋਈ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾ ਗ ਦੀਆਂ ਧ ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਚ ਹ ਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾ ਰਤ ਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰ ਮ ਸ ਲਾਹ ਦੇ ਨਾ ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਲਾ ਵਾ ਜਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਅੰ ਦ ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਦੇ ਗ ਰ ਭ ਵ ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ ਰ ਲ ਸੁ ਭਾ ਅ ਦੀ ਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।