ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਨਿਕ ਜੌਨਸ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ

ਬਾਲੀ ਵੁੱਡ ਦੀ ਦੇ ਸੀ ਗ ਰ ਲ ਨੇ ਆ ਪਣੇ ਕਰੀ ਅਰ ਦੀ ਲੰ ਬੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ ਆਪ ਣੀ ਪ ਛਾਣ ਇੰਟਰ ਨੈਸ਼ਨ ਲ ਪੱ ਧ ਰ ਤਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿ ਛਲੇ ਸਾ ਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਪੌ ਪ ਸਟਾ ਰ ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਨਾਲ ਵਿ ਆ ਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸ ਵੀਰਾਂ ਖੂ ਬ ਵਾਇ ਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆ ਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨਾ ਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅ ਕ ਸ ਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਛਾ ਈਆਂ ਰਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀ ਗ ਰਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਸੁਰ ਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਉ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱ ਖ ਰਾ ਹੈ। ਖ਼ ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ ਨ ਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇ ਕ ਕੱ ਟਿ ਆ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ ਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 37ਵੇਂ ਜਨ ਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 5000 ਡਾ ਲਰ ਯਾ ਨੀ ਕ ਰੀਬ 3 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇ ਕ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਨੇ ਖਾ ਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਣ ਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬ ਣਾ ਉਣ ‘ਚ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦਾ ਸ ਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਕ ਲਾ ਲ ਤੇ ਗੋਲ ਡਨ ਕੱ ਲਰ ਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੁ ਨੀਆ ਭ ਰ ਵਿਚ ਛਾ ਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ਸੰ ਬਰ ‘ਚ ਨਿੱਕ ਜੋਨਾਸ ਨਾਲ ਵਿ ਆ ਹ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱ ਖਰਾ ਅੰ ਦਾ ਜ਼ ਦੇ ਖਣ ਨੂੰ ਮਿ ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕਾ ਫ਼ੀ ਬ ਦ ਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਚਿ ਊਰ ਨ ਜ਼ ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਝ ਲ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇ ਟੈ ਸਟ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋ ਸ ਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿ ਖਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਜੀ ਵਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੌ ਰਾ ਨ ਬ ਹੁ ਤ ਕੁਝ ਬਦ ਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿ ਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪ ੜਿਆਂ ਦਾ ਲੁੱ ਕ ਬ ਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬ ਲਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ ਰੀਆ ਵੀ ਬ ਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਮਹਿ ਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾ ਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੂ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇ ਰੇ ਮ ਨ ਵਿਚ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਇਕ ਜਗਿ ਆਸਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾ ਲ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੋ ਅ ਕ ਰਨ ‘ਚ ਕਾ ਫੀ ਮ ਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁ ਕਾ ਮ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈ ਸ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯਾ ਤ ਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਕ ਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਸ ਟ੍ਰਾ ਆਰ ਡਨ ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕ ਲ ਰ ਨ ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹ ਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਯਾ ਤ ਰਾ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮ ਦ ਦ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾ ਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਰੋਲ ਮਾਡ ਲਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿ ਰਫ਼ ਇਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਸਕਾਂ।

ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿ ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਰ ਟੀ ਕਲ ਕਿੱ ਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ।