100_100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਇੱਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਲਾਮ ਜਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ

ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔ ਰ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੜਕੇ ਵੀ ਦੇਹ


ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱ ਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੌ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ ਰੀ ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਮਿਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅ ਲੱ ਗ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ

ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬ ਹੁ ਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਨ ਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।