ਮਸ਼ ਹੂਰ ਬੋਲੀ ਵੁਡ ਐਕ ਟਰ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਇਸ ਬਿ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀ ੜਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ

ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਭਾ ਰਤ ਦੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਕਾਰਾਂ ਆ ਪਣੀਆਂ ਨਿੱ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕ ਰਕੇ ਚ ਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜ ਗ ਤ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਦਾ ਬ ਹਾ ਰ ਅਦਾ ਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿ ਹਨਤ ਸ ਦਕਾ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿ ਚਾਣ ਬਣਾ ਈ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਭਿ ਨੇਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾ ਜ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿ ਹੇ ਹੀ ਇਕ ਅਦਾ ਕਾਰ ਹਨ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣ ਗਿਣਤ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਨਿ ਭਾਏ ਕਿਰ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਵੱ ਖ ਰਾ ਮੁ ਕਾਮ ਹਾ ਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬ ਹੁ ਤ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਫਿ ਟ, ਤੇ ਖੂਬ ਸੂਰਤ ਹਨ, ਤੇ ਪਹਿ ਲੇ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਤੰਦ ਰੁਸਤ ਖੁ ਰਾਕ ਅਤੇ ਕ ਸ ਰਤ ਦੀ ਵ ਰਤੋਂ ਕ ਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਵ ਧੀਆ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉ ਮਰ ਤਾਂ ਸਿ ਰਫ ਇੱਕ ਗਿ ਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪਣੇ ਆ ਪ ਨੂੰ ਅ ਜੇ ਵੀ ਜਵਾ ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾਇਕ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਰਾ ਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।

ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਮ ਲੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮ ਚਾਰੀ ਦੇ ਕਿਰ ਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬ ਹੁ ਤ ਜ ਲਦ ਕ ਰਨ ਜੌ ਹਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤ ਖਤ ਵਿੱਚ ਨ ਜ਼ ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾ ਸ ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਲ ਸਾਂ ਝੀ ਕ ਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ ਰ ਜਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਇਆ। ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾ ਊਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸ ਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇ ਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋ ਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰ ਜਰੀ ਦੇ ‘ਅਕੀਲਿਸ ਟੈਂਡਨ’ ਲੂ ਣ ਦੀ ਬਿ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿ ਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ੜਤ ਸਨ। ਦੁਨੀ ਆਂ ਭ ਰ ਦੇ ਡਾਕ ਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿ ਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕ ਟਰ ਮੂ ਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਮਾਰ ਗ ਦਰ ਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸ ਦਕਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦੌ ੜ ਸਕ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱ ਦ ਸ ਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਇਸ ਬੀ ਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬ ਹੁ ਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾ ਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿ ਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧਤ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਨਾਲ ਪੀ ੜਤ ਸਨ।

ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰ ਗ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵ ਧੀਆ ਖਾ ਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।