ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਧਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚ ਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਤਨ-ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦ ਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦਾ ਕਾਰ ਨ ਵੀ

Read More ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਧਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ